10. maja 2018 r.

24 kwietnia 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA kolejny raz zgromadziła drogowców żeby w ramach warsztatów „Podstawy Road Asset Management” poruszyć temat ważności skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową. Tym razem warsztaty odbyły się w Rzeszowie. Żeby poznać założenia metodyki Road Asset Management oraz sprawdzić w praktyce możliwości jej wykorzystania na warsztatach spotkali się pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz wita uczestników warsztatów (źródło własne)

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili uczestnikom prowadzący warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty Podstawy Road Asset Management są w dużym stopniu zorientowane na praktykę, czyli na możliwość zastosowania metod, narzędzi oraz nowego sposobu myślenia zgodnego z metodyką Road Asset Management w procesie podejmowania decyzji. Ale żadna nauka nie może się odbyć bez przekazania kwestii merytorycznych. Idąc tym tokiem myślenia dr Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH podczas warsztatów zaprezentował w formie krótkich lekcji najważniejsze tematy dotyczące Road Asset Management wśród których:

  • Zarządzanie informacją i wiedzą;
  • Poziom usług w Asset Management;
  • Risk Management;
  • Uwzględnienie cyklu życia inwestycji.

Uczestnicy warsztatów analizują studium przypadku (źródło własne).

Otrzymaną wiedzę należało zastosować na konkretnym przykładzie korzystając z przygotowanych materiałów. W taki sposób uczestnicy warsztatów Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA mieli możliwość przejścia krok po kroku całego procesu podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikację celów i interesariuszy,
  • zastosowanie KPI (key performance indicators),
  • oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Jako jeden z najbardziej istotnych tematów uczestnicy warsztatów ocenili temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie określili niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności oraz porównali je z podanymi przez prowadzących przykładami KPI stosowanymi w drogownictwie.

Dr Sławomir Heller w trakcie wykładu (źródło własne)

Ożywioną dyskusje podczas warsztatów wywołał temat zależności sieci drogowej i kolejowej. Wnioskiem tej dyskusji zostało stwierdzenie o konieczności uwzględnienia sieci kolejowej w procesie zarządzania infrastrukturą drogową. Taka złożoność procesów podejmowania decyzji w drogownictwie potwierdza niezbędność zasad i metodyk regulujących proces zarządzania.

Jan Zieliński udziela odpowiedzi na pytania uczestników (źródło własne)

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

24 kwietnia inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na kolejne warsztaty „Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

21 marca 2018 r. inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na warsztaty „Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Partnerem strategicznym INFRAMA jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

05.02.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Kalendarium szkoleń zaplanowanych na rok 2018. Cykl warsztatów „Podstawy Road Asset Management” Czytaj dalej

16. stycznia 2018 r.
Asset Management w branży drogowej nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Bezprecedensowa rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską, wymaga nowoczesnych procedur zarządzania. Decydenci w Polsce zdają sobie sprawę, że Asset Management, jako nowa dyscyplina, dostarcza cenną metodologię, zasady postępowania i wsparcie w procesach decyzyjnych.

W związku z tym ostatnie, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, poświęcone było Asset Management oraz roli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w rozwoju tej dyscypliny. Wśród prelegentów byli członkowie PIARC. Prestiżowa konferencja odbyła się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. w Łańcucie i była współorganizowana przez grupę HELLER.

Patronat nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, którą reprezentował dyrektor Jacek Gryga, oraz Polski Kongres Drogowy reprezentowany przez prezesa Zbigniewa Kotlarka. Co warto podkreślić, Polski Kongres Drogowy w październiku uzyskał status Komitetu Narodowego PIARC.

Jacek Gryga, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, a jednocześnie przedstawiciel Polski w PIARC, poinformował o aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w zakresie dalszego rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad. Zaprosił również uczestników spotkania na zbliżający się Kongres Zimowy PIARC, który odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Gdańsku, w Polsce. GDDKiA jest współorganizatorem Kongresu.

Dr Sławomir Heller,  przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym D.1 Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education, w wykładzie pt. Rola Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju i propagowaniu metod Road Asset Management przedstawił historyczne tło powstania dyscypliny Asset Management oraz krótko omówił jej filozofię. Przedstawił również powody, dla których PIARC tak mocno angażuje się w rozwój i popularyzację Road Asset Management.

Marcin Nowacki, przedstawiciel Polski w komitecie technicznym D.1 Asset Management, w wykładzie Działania PIARC na rzecz podnoszenia efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i podejście systemowe wdrażane w tym zakresie w Polsce omówił jakie praktyczne korzyści dla administracji drogowej przynosi czynny udział w pracach PIARC. Podkreślił znaczenie prac prowadzonych przez PIARC w kontekście nieustających wyzwań, z którymi musi się mierzyć światowe i polskie drogownictwo.

Tematyka całego spotkania i poszczególnych wykładów oraz przebieg dyskusji pokazały, jak ważna jest dyscyplina Asset Management w Polsce oraz znaczenie PIARC w jej popularyzacji.

Uczestnicy dyskusji potwierdzili zainteresowanie tematyką Asset Management i podkreślili jej znaczenie dla sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową.

10. października 2017 r.

W dniach 02.-03.10.2017 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO Mazury w Ostródzie odbyło się IV. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017. Tematem przewodnim konferencji było „Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie”. Wiele uwagi poświęcono również prowadzonym w regionie inwestycjom, ze szczególnym uwzględnieniem krzyżujących się w Ostródzie odcinków dróg S7 i DK16, będących obecnie w budowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

thumb_790a688637cb101ee6b1c512ab44d229

źródło: Polski Kongres Drogowy

Grupę firm Heller podczas tego wydarzenia reprezentowali: dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft, która już od wielu lat efektywnie wspiera niemiecką administrację drogową, a także Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. oraz Jan Zieliński, Szef ds. sprzedaży.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli z całej Polski, gośćmi specjalnymi wydarzenia byli zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski, jak również firmy związane z branżą drogową, oferujące rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie.

Podczas sesji inauguracyjnej zgromadzonych uczestników przywitał prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Zbigniew Kotlarek, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. Tego dnia odbyły się 3 sesje tematyczne, podczas których poruszono zagadnienia dotyczące systemów utrzymania dróg, stosowanych przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych, standardy letniego i zimowego utrzymania dróg, dyskutowano także na temat „Zielonych dróg” oraz zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (szczegółowy program konferencji http://kongresdrogowy.pl/konferencja/27-iv-warminsko-mazurskie-forum-drogowe-ostroad-2017).

thumb_6fefb94cf105d7a90ce9f032d5facce4

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek podczas wystąpienia (źródło: Polski Kongres Drogowy).

Podczas pierwszej sesji dr Sławomir Heller wygłosił prelekcję dotyczącą Kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) w zarządzaniu drogami.

sdr
Dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft mbH podczas wystąpienia. Źródło: własne.

Dr S. Heller zwrócił uwagę, że we wszystkich procesach decyzyjnych niezbędna jest kwantyfikacja istotnych zjawisk i procesów, tzn. wyrażania ich w postaci wielkości lub wartości. Jest to warunek konieczny obiektywizacji i optymalizacji decyzji, dlatego też wszelkim decyzjom powinny towarzyszyć zawsze parametry i wskaźniki. Jednak nie każdy wskaźnik ma równie duże znaczenie dla zarządzania organizacją i pozwala ocenić jej kondycję, stan jej własnego oraz powierzonego majątku, a także planowane, względnie zrealizowane, cele. Dlatego spośród wielu typów wskaźników (kluczowe wskaźniki wynikowe, wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki efektywności), to właśnie kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) mają szczególne znaczenie. Są one stosowane jako finansowe i niefinansowe miary stopnia realizacji najważniejszych celów organizacji. Dr Heller podkreślił, że KPI wyrażają stopień realizacji założonych celów organizacji, a zatem warunkiem koniecznym do ich opracowania jest zdefiniowanie jednoznacznych i mierzalnych celów strategicznych. KPIs są oczywiście różne dla poszczególnych organizacji i zależą od ich wielkości, ich specyficznych cech oraz od wyznaczonej strategii rozwoju.

Dr Heller, jako ekspert w zakresie Road Asset Management, mający wieloletnią praktykę w opracowaniu Kluczowych Wskaźników Efektywności dla administracji drogowych różnych szczebli w różnych państwach, zwrócił uwagę, że opracowanie takiego systemu nie jest zadaniem łatwym. Wypracowanie stabilnych czasie i korespondujących ze specyfiką danego zarządcy wskaźników efektywności wymaga w pierwszym rzędzie uwzględnienia „kontekstu” organizacji, co wyklucza bezkrytyczne czerpanie z doświadczeń innych zarządców. Konieczne jest także wypracowanie metody ustalania dla nich wartości pożądanych (docelowych), będących często wynikiem pertraktacji pomiędzy właścicielem a zarządcą infrastruktury drogowej, a więc różnych dla różnych zarządców. Dr Heller podkreślił, że coraz częściej kluczowe wskaźniki efektywności wychodzą poza wymiar techniczno-ekonomiczny i uwzględniają aspekty społeczne. Grupa firm Heller specjalizuje się we wspomaganiu zarządców zarówno w zakresie opracowania kluczowych wskaźników efektywności, zgodnych z kontekstem danej organizacji, jak również w określaniu ich wartości docelowych.

Obrady drugiego dnia dedykowane były zagadnieniom związanym z innowacjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg.

Wydarzenie zakończyło podsumowujące wystąpienie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemara Królikowskiego.

Podczas Forum mieliśmy przyjemność prezentować również nasze stoisko i inicjatywę INFRAMA, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące podnoszenia kompetencji managerskich w odniesieniu do zarządzania zasobami infrastrukturalnymi. W 2016 r. Grupa HELLER we współpracy z Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, powołała inicjatywę edukacyjną Infrastructure Asset Management Academy – INFRAMA. Celem inicjatywy jest propagowanie systemowego i całościowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową. Jedną z istotnych form działalności są kursy, warsztaty i treningi, opracowane zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC.

Bardzo nam miło, że nasze stoisko oraz inicjatywa INFRAMA cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników.

cof

Dr Sławomir Heller promuje inicjatywę INFRAMA. Źródło: własne.

 

20. czerwca 2017 r.

W dniach 07.06.2017 r. – 09.06.2017 r. w Gdyni odbyło się II POMORSKIE FORUM DROGOWE (więcej), zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, który jest partnerem strategicznym inicjatywy INFRAMA.

Asset Management jest od pewnego czasu przedmiotem ożywionej oraz bardzo intensywnej dyskusji w kręgu drogowców. Jest to między innymi efekt działań grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, którą Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC utworzyła na wiosnę 2016 roku w strukturach Komitetu Technicznego D1 – Asset Management, jak również wynik szeregu inicjatyw edukacyjnych. Także w Polsce ukazują się na łamach czasopism fachowych artykuły na temat Asset Management (m.in. S. Heller, Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management, Magazyn Autostrady, nr 10/2016; S. Heller, Zastosowanie metod Infrastructure Asset Management w drogownictwie, Drogownictwo, nr 12/2016), a regionalne fora drogowe organizowane lub współorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, takie jak to na Pomorzu, poświęcają nowej dyscyplinie wiele uwagi.

Pomorskie Forum Drogowe otworzył prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. W imieniu władz samorządowych województwa pomorskiego gości powitał Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Województwa Pomorskiego. Wśród uczestników znaleźli się delegaci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele koncesjonariuszy oraz firm zajmujących się budową i utrzymaniem dróg.

Grupę firm Heller reprezentował dr Sławomir Heller (Heller Ingenieurgesellschaft mbH), przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Podczas Forum wygłosił prelekcję zatytułowaną Infrastructure Asset Management: wyzwanie XXI wieku dla europejskiego drogownictwa.

Poprowadził także debatę panelową pod tytułem „Zalety i wady różnych systemów zarządzania”, w której uczestniczyli: Iwona Stępień – Pilipczuk (z-ca Generalnego Dyrektora DKiA), Andrzej Maciejewski GDDKiA, Karol Markowski (z-ca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku), Grzegorz Bagiński (Saferoad) oraz Paweł Zawadzki (ZABERD SA przedstawiciel koncesjonariusza).

heller_gdynia2

Dr. Sławomir Heller prowadzi panel dyskusyjny (Źródło: Polski Kongres Drogowy)

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Polskiego Kongresu Drogowego.

15. maja 2017 r.

Wartość europejskiej infrastruktury drogowej, której długość wynosi ponad 4,8 miliona kilometrów, jest szacowana na ponad 8 bilionów Euro (wg szacunków Europejskiej Federacji Drogowej – ERF). Kapitał ten powinien być sukcesywnie i planowo odtwarzany, w przeciwnym wypadku, w wyniku zaniechania systematycznych działań restytucyjnych następuje zwiększona degradacja i spiętrzenie wydatków na remonty i utrzymanie bieżące. Dlatego też planowanie utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej musi wychodzić naprzeciw aktualnym oczekiwanym i wyzwaniom.

Asset Management, czyli zarządzanie zasobami według zdefiniowanych reguł, jako nowoczesna dyscyplina, pomaga sprostać wyzwaniom poprzez dostarczanie uniwersalnych zasad, które z kolei powinny być dostosowane do określonego rodzaju zasobów (infrastruktura drogowa, kolejowa, lotniskowa czy komunalna). Łączy w sobie dyscypliny inżynierskie oraz praktyki managerskie. Całościowe podejście do problematyki zarządzania majątkiem sprawia, że jest ona chętnie wdrażana przez czołowych zarządców infrastruktury różnego szczebla na arenie międzynarodowej, jako rozwiązanie sprawdzone i przynoszące wymierne korzyści stosującym je organizacjom.

W celu propagowania i edukacji w zakresie Infrastructure Asset Management trzy podmioty, HELLER Ingenieurgesellschaft, Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. powołały inicjatywę edukacyjną INFRAMA, Infrastructure Asset Management Academy. Partnerem strategicznym inicjatywy INFRAMA został Polski Kongres Drogowy.

Uroczysta inauguracja inicjatywy INFRAMA odbyła się 15 maja 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W uroczystości wzięło udział ponad 80 uczestników reprezentujących przedstawicieli władz, administracji drogowej na poziomie krajowym i wojewódzkim, uczelni wyższych,  firm wykonawczych i doradczych oraz biur inżynierskich, laboratoriów, a także banków oraz mediów. Celem wydarzenia było propagowanie metodyki Infrastructure Asset Management, pokazanie korzyści wynikających z kształcenia kadr w tym zakresie oraz utworzenie platformy wymiany doświadczeń, związanej z dzieleniem się dobrymi praktykami z wdrażania metod Asset Management przez polskie jednostki.

Uroczysta inauguracja składała się z trzech części. W pierwszej zgromadzeni goście wysłuchali wystąpień zaproszonych prelegentów: prof. Andrzeja Garbacza, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. Wojciecha Suchorzewskiego, przewodniczącego Rady Programowej INFRAMA, Jarosława Waszkiewicza, dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztofa Kondraciuka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniewa Kotlarka, prezesa Polskiego Kongresu Drogowego, Radosława Czapskiego, eksperta do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego oraz dr. Sławomira Hellera, przewodniczącego grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Prelegenci (źródło własne)

W drugiej części odbyła się dyskusja z udziałem przybyłych gości, a część trzecią stanowił tzw. networking. Wydarzenie poprowadziła dr Agata Ciołkosz-Styk, przewodnicząca Rady Konsorcjum INFRAMA, reprezentująca grupę firm Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft oraz Heller Consult.

W pierwszym wystąpieniu Prof. Andrzej Garbacz podkreślił potrzebę otwarcia programów edukacyjnych na aspekty związane z Infrastructure Asset Management, nie tylko w kontekście budownictwa komunikacyjnego, lecz szerzej, także w odniesieniu do budownictwa kubaturowego. Zauważył, że oprócz wprowadzenia przedmiotu do nauczania akademickiego, konieczne jest prowadzenie ustawicznego kształcenia w tym zakresie.  

Profesor Andrzej Garbacz podczas wystąpienia (źródło własne)

Prof. Wojciech Suchorzewski (prezentacja Profesora dostępna jest tutaj) uwypuklił potrzebę  bardziej racjonalnego podejścia do zarządzania infrastrukturą oraz konieczność optymalizacji działań przez zarządzanie. Zauważył również, że kwalifikacje inżynierskie absolwentów polskich uczelni technicznych są na światowym poziomie, podczas gdy ich przygotowanie do konfrontacji z wyzwaniami managerskimi jest niewystarczające. Zatem celowym jest edukacja w tym zakresie, aby  podnieść rangę inżyniera w systemach kompleksowego zarządzania infrastrukturą poprzez wyposażenie go w „instrumentarium” niezbędne do swobodnego poruszania się nie tylko po problemach technicznych, lecz także do łączenia wiedzy inżynierskiej z aspektami menadżerskimi.

Profesor Wojciech Suchorzewski podczas wystąpienia (źródło własne)

Jarosław Waszkiewicz omówił aktualne priorytety państwa w dziedzinie infrastruktury transportowej. Podkreślił konieczność współdziałania władz (centralnych i samorządowych), administracji odpowiednich szczebli oraz innych interesariuszy w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału, „zamrożonego” w infrastrukturze transportowej oraz dostosowywania sieci transportowych do stale zmieniających się potrzeb i ambicji społecznych oraz do wymagań przemysłu.

Jarosław Waszkiewicz podczas wystąpienia (źródło własne)

Krzysztof Kondraciuk przedstawił priorytety GDDKiA. Powiedział, że GDDKiA jest konfrontowana z programem inwestycyjnym o bezprecedensowej skali. Kontynuacja tego programu, a przede wszystkim stopniowe przesuwanie się środka ciężkości na racjonalne utrzymanie już wybudowanej infrastruktury, są związane z szeregiem zupełnie nowych wyzwań. Aby im sprostać konieczne jest zagwarantowanie z jednej strony ciągłego dostępu do najnowszych technik i narzędzi menadżerskich, a z drugiej dysponowania odpowiednio wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Krzysztof Kondraciuk podczas wystąpienia (źródło własne)

Zbigniew Kotlarek wskazał na znaczenie dyscypliny Asset Management w drogownictwie europejskim i światowym, m.in. na bazie doświadczeń i obserwacji poczynionych w trakcie międzynarodowych kongresów. Poinformował zebranych na sali gości, iż PKD jest w trakcie powoływania do życia Grupy Roboczej Asset Management. 

Zbigniew Kotlarek podczas wystąpienia (źródło własne)

Radosław Czapski (prezentacja dostępna tutaj) zauważył, że Bank Światowy ma duże osiągnięcia na polu finansowania inwestycji infrastrukturalnych, tworzenia zaawansowanych narzędzi decyzyjnych w zakresie Asset Management, w tym przede wszystkim HDM oraz edukacji kadr technicznych i menadżerskich. Kompetencje Banku Światowego na tych trzech płaszczyznach pozwalają doskonale identyfikować potrzeby gospodarki oraz innych głównych interesariuszy oraz wskazywać na główne kierunki kształcenia kadr administracyjnych. Podkreślił także, że Polska jest w szczególnej sytuacji, w której może czerpać z doświadczeń innych państw, które są na wyższym poziomie dojrzałości w zakresie Asset Management, a także dzielić się swoimi doświadczeniami z państwami, które są mniej zaawansowane w tym temacie.

Radosław Czapski podczas wystąpienia (źródło własne)

Dr Sławomir Heller dodał, że INFRAMA to polska odpowiedź na apel Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC, aby popularyzować tematykę Infrastructure Asset Management. Przedstawił także starania, wysiłki i osiągnięcia PIARC na polu rozpowszechnia podejścia Asset Management.

Dr Sławomir Heller podczas wystąpienia (źródło własne)

Uczestnicy Inauguracji (źródło własne)

Po zakończonej Inauguracji część uczestników wzięła udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez dra Sławomira Hellera oraz dr Agatę Ciołkosz-Styk. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym w trakcie warsztatów służyli również Tomasz Wojsz, prezes Heller Consult, oraz Jan Zieliński, szef działu marketingu i sprzedaży. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia związane z istotą metodyki Asset Management, cechy Asset Management, Asset Management System oraz wybrane tematy fachowe. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty inicjatywy edukacyjnej INFRAMA.

Dr Agata Ciołkosz-Styk rozpoczyna warsztaty INFRAMA (źródło własne)

Dr Sławomir Heller i Dr Agata Ciołkosz-Styk (źródło własne)

Uczestnicy warsztatów (źródło własne)

Zainicjowany przez firmę HELLER Ingenieurgesellschaft mbH program kształcenia ustawicznego w obszarze Asset Management cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Na zlecenie niemieckiego Federalnego Urzędu do spraw Drogownictwa (Bundesanstalt für Straßenwesen – BASt) 2 maja odbyło się jednodniowe szkolenie przeprowadzone przez dr. Sławomira Hellera.

Program szkolenia został specjalnie dopasowany do potrzeb kadry kierowniczej oraz pracowników Wydziału Budowy Dróg. Celem przyświecającym szkoleniu było przekazanie podstaw Asset Management oraz możliwości jego zastosowania w drogownictwie.

Odbiór uczestników szkolenia był bardzo pozytywny. W szczególności podziękowali dr. S. Hellerowi za interesujące prowadzenie szkolenia oraz położenie nacisku na przedstawienie praktycznych rozwiązań.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat kształcenia ustawicznego w obszarze Asset Management bardzo prosimy o kontakt. Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę.