Aktualności

Polski Kongres Drogowy partnerem strategicznym INFRAMY

inframa

Jednym z głównych celów Polskiego Kongresu Drogowego jest zapewnienie funkcjonowania forum dyskusyjnego dla tych wszystkich, którzy działają na rzecz drogownictwa, którzy chcą dyskutować o sprawach ważnych, wskazywać na istniejące problemy, proponować rozwiązania, współdziałać na rzecz normalizacji i poprawy struktur organizacyjnych. W to założenie wpisuje się doskonale cel i misja inicjatywy INFRAMA, która przedstawia konkretne i sprawdzone rozwiązania dla zarządzania infrastrukturą transportową.
Rozwiązania te są szczególnie istotne w dobie ograniczanych nakładów finansowych na infrastrukturę. Zjawiska te nasiliły się po kryzysie finansowym lat 2007/2008 i pozostały trwałym elementem. Wprawdzie w Polsce prowadzone są największe w historii inwestycje w budowę dróg, ale jednocześnie nasila się problem utrzymania wybudowanych nowych dróg i powstrzymania degradacji istniejących.
Infrastruktura transportowa, zwłaszcza drogowa, stanowi majątek narodowy o wartości setek miliardów złotych. Kapitał ten powinien być sukcesywnie i planowo odtwarzany. Konsekwencją zaniechania systematycznych działań restytucyjnych jest ponadnormatywna degradacja i spiętrzenie wydatków na remonty i utrzymanie bieżące. Planowanie utrzymania i rozwoju infrastruktury transportowej musi przy tym uwzględniać aktualne potrzeby i wychodzić naprzeciw najważniejszym aktualnym i oczekiwanym wyzwaniom. Z drugiej strony, współczesne zarządzanie drogami jest skomplikowanym procesem, wymagającym poruszania się w otoczeniu prawnym, finansowym i społecznym. Wszystkie te kwestia uwzględnia Road Asset Management, stanowiący zbiór reguł i metod niezbędnych dla całościowej, świadomej i racjonalnej gospodarki majątkiem zamrożonym w infrastrukturze. Racjonalnej, tzn. prowadzącej do realizacji założonych celów i uwzględniającej wszystkie istotne ograniczenia. Szczególnie istotne jest w tym kontekście zapewnienie, że wszystkie rozwiązania służą nadrzędnemu celowi, jakim jest uzyskanie największych korzyści z zarządzania infrastrukturą nie tylko w krótko- i średnioterminowym horyzoncie czasu, lecz w całym okresie, w jakim służy ona określonemu zarządcy (life cycle).
Polski Kongres Drogowy, dostrzegając wagę problemu, powołał w ramach swoich struktur komitet techniczny dedykowany zarządzaniu drogami w ujęciu RAM i chce aktywnie wspierać INFRAMĘ w upowszechnieniu w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową.