AktualnościDoradztwo i UsługiINFRAMA

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową to pierwsze wydarzenie w całość poświęcone zagadnieniom kierowania organizacjami administrującymi drogami

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Congress on Road Infrastructure Management in Warsaw: the first event entirely devoted to road management   

“Please scroll down for the English version”

Już za dwa tygodnie odbędzie się długo wyczekiwany Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową (KZID). To pierwsze na tak dużą skalę spotkanie skoncentrowane na zarządzaniu infrastrukturą drogową w Polsce. Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA współorganizuje to wydarzenie wraz Polskim Kongresem Drogowym pod honorowym patronatem Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Uczestnikom naszego wydarzenia przybliżone zostaną współczesne metody zarządzania infrastrukturą drogową w oparciu o metodologię Road Asset Management (RAM).

Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 grudnia w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre. Kongres jest dedykowany zarządcom dróg wszystkich szczebli jak i ich właścicielom (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe), kadrze menadżerskiej i technicznej, firmom pełniącym funkcje operatorów dróg jak również członkom władz samorządowych a także pozostałym członkom instytucji zajmujących się infrastrukturą drogową.

Przywiązujemy ogromną wagę do wartości edukacyjnej kongresu, którego program jest zgodny z wytycznymi PIARC w zakresie sposobów rozpowszechniania wiedzy na temat Road Asset Management. Podstawowym wyzwaniem jakiego podjęli się organizatorzy i prelegenci pierwszego KZID to skuteczne i przystępne przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem majątkiem infrastrukturalnym jaki z ogromny wysiłkiem, przy zaangażowaniu wielu organizacji i podmiotów jest obecnie w Polsce budowany a w Europie rozbudowywany.

Zagadnienia poruszane podczas kongresu są bardzo aktualne i często wymagające, a nasi prelegenci to osoby doświadczone i cenione w świecie drogownictwa Europejskiego. Podczas KZID poruszane będą tematy dotyczące wartość informacji w zarządzaniu, formy finansowania drogownictwa, współpraca sektora publicznego i prywatnego, pozyskiwanie opinii publicznej na rzecz skutecznego administrowania drogami.

Kongres otworzy prezydent PIARC Claude Van Rooten, który przedstawi uczestnikom plan strategiczny wobec infrastruktury odpornej na wszelkiego rodzaju zagrożenia również te wynikające ze zmian klimatycznych. W kolejnych częściach KZID, wystąpią dr Jurgen Krieger przewodniczący grupy strategicznej w PIARC działającej na rzecz odpornej infrastruktury z odczytem na temat Zarządzania Ryzykiem oraz przedstawiciele inicjatywy JASPERS, którzy opowiedzą o zarządzaniu siecią drogową w związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. A także Marcin Nowacki Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg w GDDKiA przedstawiając znaczenie i możliwości procesów podejmowania decyzji, oraz Zbigniew Tabor dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w wystąpienie, w którym przybliży uczestnikom rolę diagnostyki dróg w zarządzaniu infrastrukturą. Pełen program dostępny jest na stronie http://kongreszid.pl

Kongres został podzielony na dwie części:

·         dzień pierwszy to sesje plenarne

·         dzień drugi to praktyczne warsztaty realizowane w małych grupach uczestników.

Uczestnicy mogą wybrać najbardziej interesujące ich tematy by aktywnie uczestniczyć w zaproponowanych zajęciach. Oba dni będą dawały możliwość swobodnej wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z konkretnymi przykładami zastosowania metod zarządczych w branży drogowej.

Kongres objęty jest patronatem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, jak również Tomasza Żuchowskiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Wyłącznym patronem medialnym jest Magazyn Autostrady.

English version

The long-awaited Congress on Road Infrastructure Management (KZID) will take place in two weeks from now in Warsaw, Poland. This is the first event on such a large scale to focus exclusively on the management of road infrastructure in Poland. From 4-5 December 2019, modern methods of road infrastructure management based on the methodology of Road Asset Management (RAM) will be introduced to our participants in the Golden Tulip Hotel Warsaw Centre.

The Infrastructure Asset Management Academy (INFRAMA) co-organizes this event with the Polish Road Congress under the honorary patronage of the World Road Association PIARC. The congress is dedicated to road managers of all levels, road owners, technical staff, road operators as well as members of local governments and other institutions responsible for road infrastructure.

We attach great importance to the educational value of the congress, and therefore oriented the program to the PIARC guidelines for the dissemination of knowledge about Road Asset Management. The greatest challenge for the organizers and speakers of the first KZID is to provide an effective approach to issues of managing the infrastructure that is currently being built in Poland and expanded in Europe involving many organizations and institutions.

The topics addressed during the congress are up-to-date and challenging. Therefore, we have invited speakers who are experienced and highly respected in the world of European road construction. During the KZID, we will discuss the value of information in management, types of road financing, cooperation between the public and private sectors and how to win the public for an effective road administration.

The congress will be opened by the President of PIARC, Claude Van Rooten, who will present the participants with a strategic plan for infrastructure resistant to all kinds of threats, including those resulting from climate change. In the following, Dr. Jürgen Krieger, President of the PIARC Strategy Group for Resilient Infrastructure, will give a lecture on Risk Management. In addition, representatives of the JASPERS initiative will speak on road network management in the context of climate change. Marcin Nowacki, Director of the Road Construction Technology Department at GDDKiA, will present the importance and possibilities of decision-making processes, and Zbigniew Tabor, Director of the Regional Roads Management Board in Katowice, will talk about the role of road diagnostics in infrastructure management. The entire program is available at http://kongreszid.pl

The congress has been divided into two parts. The first day is devoted to plenary sessions, while the second day will focus on practical workshops conducted in small groups. The participants can select the topics they are most interested in and actively participate in the workshops. On both days, there will be numerous opportunities to freely exchange experiences and to learn about practical examples of management methods in the road industry.

The congress is held under the patronage of Andrzej Adamczyk, Minister of Infrastructure, as well as Tomasz Żuchowski, General Director of National Roads and Motorways.

The exclusive media patron is the Autostrady Magazine.