AktualnościAsset ManagementDoradztwo i UsługiINFRAMA

Tematyka poruszana przez ekspertów podczas pierwszego Kongresu Zarządzenie Infrastrukturą Drogową

Renowned experts and challenging topics at the first Congress on Road Infrastructure Management in Warsaw

“Please scroll down for the English version”

Goście pierwszego dnia Kongresu Zarządzanie Infrastrukturą Drogową (4 grudnia 2019), będą mieli okazję wysłuchania prelegentów znanych nie tylko w Polsce ale i w Europie. Wydarzenie zostanie otwarte przez Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezydenta Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Claude Van Rooten przemówieniem na temat ”Strategiczny plan PIARC na rzecz rezylientnej infrastruktury” . Pierwsze dzień KZID został podzielony na 3 sesje plenarne a każda z nich będzie zakończona debatą, w której każdy uczestnik będzie mógł wziąć czynny udział.

Pierwsza sesja „Rola PIARC w edukacji i propagowaniu nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową”. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpienia pt. „Wkład Światowego Stowarzyszenia Drogownictwa PIARC w propagowanie i rozwój Road Asset Management” wygłoszonego przez Dr Thomasa Lindera. To dwukrotny przewodniczący Komitetu Technicznego Asset Management PIARC, który zawodowo był dyrektorem zarządzającym sieci drogowej w południowej Bawarii. Dr Linder jest współtwórcą podręcznika zarządzania aktywami drogowymi . W tej sesji, Dr Jürgen Krieger, Dyrektor Departamentu Mostów w Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy, oraz przewodniczący Grupy Strategicznej Resilient Infrastructure PIARC opowie o zarządzaniu ryzykiem w infrastrukturze drogowej. Dr Krieger jest badaczem w obszarze zarządzania mostami/tunelami jak i zrównoważonego rozwoju i odporności infrastruktury drogowej. W tej sesji wystąpią również Marcin Nowacki Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg w GDDKiA przedstawiając znaczenie i możliwości procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu infrastrukturą drogową oraz prof. Piotr Radziszewski kierownik zakładu technologii budowy dróg w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, który przedstawi zgromadzonym założenia wytycznych utrzymania nawierzchni drogowej na drogach samorządowych.

Druga sesja będzie poruszała wybrane przez organizatorów aspekty zarządzania infrastrukturą drogową. Wśród pięciu tematów, które są obecnie na czasie, będzie okazja wysłuchania Jakuba Kurasza, Dyrektora ds. komunikacji z PwC Poland w wykładzie na temat „Pozyskanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji” To specjalista w dziedzinie budowania strategii komunikacji swoich klientów, który doświadczenie zdobywał między innymi jako redaktor na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej.

Ponadto przedstawiciele inicjatywy JASPERS Elisabet Vila Jordà, Starszy Inżynier Transportu oraz Pasquale Staffini, Kierownik Wydziału Dróg przedstawią zagadnienie pt. „Nowe inwestycje a zrównoważony rozwój sieci drogowych: włączenie zmian klimatycznych do zarządzania siecią drogową i jej rozwojem”. Inicjatywa JASPERS wspiera przygotowanie projektów, które mają szansę otrzymać dofinansowanie z funduszy strukturalnych i spójności w państwach Unii Europejskiej a w szczególności z Europy Środkowej i Wschodniej.

W drugiej sesji goście Kongresu usłyszą również wystąpienia prof. Wojciecha Paprockiego Dyrektora Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności, Szkoły Głównej Handlowej poświęcone „Elektromobilność i związane z nią wyzwania dla zarządców infrastruktury drogowej”, pana Roberta Marszałka skoncentrowane na „Utrzymanie infrastruktury drogowej w Polsce w dobie rewolucji technologicznej: rozwój czy stagnacja?” oraz pani Joanny Antczak z Wydziału Geoprzetwarzania Danych Departament Strategii i Analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która przybliży uczestnikom czym jest „Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, czyli powiązanie branży drogowej z telekomunikacyjną, energetyczną i kolejową”.

Sesja trzecia poświęcona jest tym zagadnieniom, które bezpośrednio wspomagają zarządzanie. Uczestnicy wysłuchają wykładu Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniewa Tabora, który podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie „Roli nowoczesnej diagnostyki w zarządzaniu infrastrukturą drogową”. Dyrektor Tabor jako pierwszy w Polsce dostrzegł wartość danych diagnostycznych i na Śląskich drogach wojewódzkich wprowadził nowoczesne i sprawdzone standardy diagnostyczne. W tej część kongresu usłyszeć będzie można również wystąpienia Prof. Adama Zofki z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów poświęcone „Planowaniu cyklu życia w Road Asset Management” jak również pana Andrzeja Maciejewskiego z UNECE w wystąpieniu dotyczącym „Poziomu usług (level of service) jako element zarządzania ryzykiem w kontraktach na utrzymanie dróg” oraz Dr Agatę Ciołkosz-Styk (INFRAMA) o „Wartości informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową”.

Pierwszy dzień KZID zakończy się tajemniczą pozycją w programie pod tytułem „Do kogo należy droga?”. Będzie to sztuka współczesna w jednym akcie w której wystąpi polityk, inżynier i kierowca. Jest to inscenizacja o charakterze mentoring theatre. Forma ta jest nową kategorią przestawiania ważnych dylematów w przestrzeni teatralnej, skoncentrowanej na edukacji rozrywkowej. Inscenizacje prezentowane w tej formie ukazują bogate doświadczenie autorów, którzy poruszają ważne tematy na co dzień w życiu zacienione.

Pełen program dostępny jest na stronie KZID.

Kongres objęty jest patronatem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, jak również Tomasza Żuchowskiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyłącznym patronem medialnym jest Magazyn Autostrady.

English version

The Congress on Road Infrastructure Management (KZID) will start on 4 December 2019. On the first day of the two-day event, our guests will have the opportunity to listen to experts known not only in Poland but also in Europe. The President of the World Road Association PIARC, Claude Van Rooten, will hold the keynote speech on “PIARC Strategic Plan for Resistive Infrastructure”. Afterwards, there will be three plenary sessions with subsequent debates, in which the participants are welcome to actively participate.

The first session will focus on the role of PIARC in the education and promotion of modern road infrastructure management. The two-time Chairman of the Technical Committee Asset Management of PIARC, Dr. Thomas Linder, will talk about “The contribution of the PIARC World Road Association to the promotion and development of Road Asset Management”. Dr. Linder was the managing director of the road network in southern Bavaria, Germany, and is co-author of the Asset Management Manual handbook. Another renowned expert speaking during this session is Dr. Jürgen Krieger, Director of the Bridge Department of the German Bundesanstalt für Straßenwesen and Chairman of the Resilient Infrastructure Strategy Group of PIARC. Dr. Krieger is a respected researcher in the field of bridge and tunnel management as well as sustainable development and resilience of road infrastructure. At the congress, he will share is knowledge about risk management in road infrastructure management. Marcin Nowacki, Director of the Road Construction Technology Department at GDDKiA, will talk about the importance and possibilities of decision-making processes in road infrastructure management, and Prof. Piotr Radziszewski, Head of the Road Construction Technology Department at the Institute of Roads and Bridges of the Warsaw University of Technology, will present guidelines for maintaining the pavement of local roads.

The second session will address different aspects of road infrastructure management. Jakub Kurasz, Director for Communication with PwC Poland, will hold a lecture on “Gaining public opinion as a strategic ally of administration”. He is an expert in developing communication strategies for his clients and has gained great experience as an editor in Rzeczpospolita and Gazeta Prawna. In addition, the representatives of JASPERS, Elisabet Vila Jordà, Senior Transport Engineer, and Pasquale Staffini, Head of the Road Department, will focus on road safety and security during their speech on “New investment and sustainable development of the road network: integrating climate change into the management and development of the road network”. The JASPERS initiative supports the preparation of projects that may receive funding from the structural and cohesion funds in the European Union member states, especially in Central and Eastern Europe.

The second sessions will also include a speech on “Electromobility and related challenges for road infrastructure managers” by Prof. Wojciech Paprocki, Director of the Institute of Transport and Mobility Infrastructure of Warsaw School of Economics. Robert Marszałek will focus on “Maintenance of road infrastructure in Poland in the era of technological revolution: development or stagnation?”. Joanna Antczak from the Data Processing Department of the Department of Strategy and Analysis of the Office of Electronic Communications will introduce the participants to the debate on whether there is a “Telecommunications Information Point, i.e. a link between the road sector and telecommunications, energy and railways”.

The third session is devoted to those issues that directly support the management. Zbigniew Tabor, Director of the Regional Roads Management Board in Katowice will share his experience on “The role of modern diagnostics in road infrastructure management”. Director Tabor was the first in Poland to recognize the value of diagnostic data and introduced diagnostic standards for Silesian voivodeship roads. This session will also feature a speech by Prof. Adam Zofka from the Road and Bridge Research Institute on “Road Asset Management Life Cycle Planning” as well as a lecture by Andrzej Maciejewski from UNECE on the “Level of service as an element of risk management in road maintenance contracts”. Dr. Agata Ciołkosz-Styk, representative of the Infrastructure Asset Management Academy (INFRAMA), will talk about “The value of information in road infrastructure management”.

The first day of the congress will end with a mentoring theatre performance about the question: Who owns the road? It will be contemporary art in one act, in which a politician, an engineer and a road user will perform. This is a new form of presenting important dilemmas focused on entertainment education.

The full program is available at KZID website. 

The Congress is held under the patronage of Andrzej Adamczyk, Minister of Infrastructure, as well as Tomasz Żuchowski, General Director of National Roads and Motorways, who will open the event.

The exclusive media patron is Autostrady Magazine.