AkademiaAktualnościAsset ManagementINFRAMA

Praktycznie o Road Asset Management. Drugi dzień Kongresu Zarządzanie Infrastrukturą Drogową to ćwiczenia warsztatowe.

Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową 2019

Road Asset Management in practice: Second day of the Road Infrastructure Management Congress is all about workshops.  

“Please scroll down for the English version”

Praktycznie i wartościowo, tak organizatorzy Kongresu Zarządzania Infrastrukturą Drogową (KZID) podchodzą do rozpoczynającego się już w tą środę spotkania. We współpracy z inicjatywą edukacyjną INFRAMA przygotowano wyjątkowy program, który ukierunkowany jest na przekazanie uczestnikom konkretnych pomysłów i inspiracji. Decydując się na wdrażanie Road Asset Management w organizacji kluczowym jest właściwe zorganizowanie procesów decyzyjnych wykorzystujących odpowiednie informacje. Dlatego podczas drugiego dnia KZID wezmą udział w czterech wybranych przez siebie warsztatach.

Warsztaty zostały podzielone na dwa bloki, które odbywają się jednocześnie. Do wyboru uczestnicy mają Planowanie Remontów i Diagnostykę nawierzchni lub Ryzyko w zarządzaniu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Wszystkie cztery warsztaty będą prowadzone przez ekspertów i konsultantów INFRAMA oraz partnerów merytorycznych wydarzenia czyli TPA PolandPwC PolandInstytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) oraz Instytut Transportu Samochodowego(ITS).

Celem warsztatów jest nie tylko skonfrontowanie się z tematyką i sposobem podejścia wykorzystującego zasady RAM, ale również wymiana doświadczeń w otwartej atmosferze współpracy w mniejszych grupach.

W porannej sesji w czwartek (5 grudnia) odbędzie się warsztat „Planowanie remontów”. Głównym zadaniem z jakim obecnie są konfrontowani zarządcy to jak, przy praktycznie zawsze niewystarczającym budżecie, wybrać najkorzystniejsze inwestycje? Jak przekonać najważniejszych partnerów do zaplanowanych i przemyślanych decyzji? Jakich używać argumentów w szczególności przed władzami, właścicielami i opinią publiczną? Prowadzący warsztat zapoznają uczestników z prostymi do wdrożenia i zrozumienia na każdym szczeblu organizacji metodami planowania budżetu i remontów, które w znaczącym stopniu wpływają na mądre decyzje na poziomie operacyjnym, strategicznym oraz politycznym. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć omówione rozwiązania na rzeczywistych przykładach, wykonując symulację niektórych elementów kilkuletniego planu remontów.

Równolegle w porannej sesji warsztatowej odbędzie się warsztat pod tytułem „Ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową”. Efektywna realizacja celów w zakresie kształtowania infrastruktury drogowej w zmiennym i niepewnym świecie, to co dzienne wyzwanie, z którym zmierzyć się można świadomie zarządzając ryzkiem, na szczeblach strategicznych i operacyjnych. Skuteczne wykorzystywanie potencjału organizacji wymaga podejmowania trafnych decyzji, w których umiejętne stosowanie analizy ryzyka pozwala organizacjom, małym i dużym, właścicielom, zarządcom i operatorom infrastruktury drogowej zwiększać szanse osiągniecia celów. Na warsztatach zaprezentowane zostaną praktyczne metody uwzględnienia analizy ryzyka w procesie zarządzania organizacją. W trzech etapach warsztatów uczestnicy przećwiczą identyfikację ryzyka, analizę i ocenę oraz sposoby jego traktowania.

W drugiej sesji warsztatowej uczestnicy mogą kontynuować dyskusję w zakresie utrzymania infrastruktury, biorąc udział w warsztacie pod nazwą „Diagnostyka stanu nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu”. Ocena stanu nawierzchni to punkt wyjścia dla szeregu decyzji zarządcy dróg. W jaki sposób nowoczesne metody diagnostyczny dostarczają niezbędnych informacji i jak zgromadzić potrzebne dane? Produktywne wykorzystanie wyników diagnostyki wymaga szerokiego rozpowszechniania zbieranych danych i informacji, w tym zadaniu najważniejszym wyzwaniem jest czytelna wizualizacja oraz powszechne udostępnianie danych diagnostycznych.

Drugi warsztat popołudniowej sesji warsztatowej to „Bezpieczeństwo Ruchu drogowego”. Poprawa komfortu to nie jedyne wyzwanie stawiane przez opinię publiczną przed branżą drogową. W powszechnej opinii wraz z poprawą komfortu zapewnianego przez infrastrukturę prawie ulegnie również bezpieczeństwo. Niestety działania te są nie wystarczające, aby skutecznie dążyć do realizacji wizji zero. Z perspektywy Road Asset Management zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego to jeden procesów, który zorientowany na cel może być skutecznie realizowany. Współczesne metody prowadzania analiz BRD stają się coraz bardziej dostępne i doskonalsze a ich wyniki mogą stanowić informacje wsadowe do skutecznego podejmowania decyzji dotyczących zakresu i priorytetu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjno-utrzymaniowych.

Każdy warsztat ma ograniczoną ilość miejsc. Obowiązuje kolejność zapisów.

W środę 4 grudnia rozpocznie się pierwszy Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową (KZID). Wydarzenie to koncentruje się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Współorganizatorami tego spotkania są Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA wraz Polskim Kongresem Drogowym pod honorowym patronatem Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce.

Wyłącznym patronem medialnym jest Magazyn Autostrady.

English version

With practical relevance and high quality, this is how the organizers approach the Road Infrastructure Management Congress (KZID) in Warsaw starting this Wednesday. In cooperation with the Infrastructure Asset Management Academy (INFRAMA), a unique program has been prepared, which is aimed at providing participants with practical ideas and inspiration. For implementing Road Asset Management in an organization, it is crucial to properly organize the decision-making processes using the right information. Therefore, the guests are offered four workshops on the second day of KZID.

The workshops are divided into two blocks taking place simultaneously. The participants can choose between Maintenance Planning, Surface Diagnostics, Road Traffic Management and Risk Management. All four workshops will be conducted by experts and consultants from INFRAMA and the partner companies TPA Poland, PwC Poland ,Road and Bridge Research Institute (IBDiM) and Motor Transport Institute (ITS). The aim of the workshops is not only to address the topics using the Road Asset Management principles, but also to exchange experiences in an open atmosphere and small groups.

The first session on Thursday, 5 December 2019, starts with the workshop on “Maintenance Planning”. One of the biggest challenges that managers face today is selecting the most profitable investments with insufficient budgets. How to convince the most important partners to make planned and well considered decisions? Which arguments should be presented to the authorities, owners and the public? The workshop leaders will introduce the participants to methods of budget and maintenance planning that are easy to implement and understand at every level of the organization. This significantly influences wise decision making at the operational, strategic and political levels. The participants will have the opportunity to practice the discussed solutions on real-life examples by simulating some elements of a long-term maintenance plan.

At the same time, the workshop on “Risk in road infrastructure management” will be held. Implementing road infrastructure goals effectively in a changing and uncertain world is a daily challenge that can be tackled with conscious risk management at strategic and operational levels. The organization’s potential can only be tapped to the fullest by making the right decisions. The skilful use of risk analyses allows small and large organizations, owners, managers and road infrastructure operators to increase their chances of achieving their goals. The workshop will present practical methods of integrating risk analyses into the process of managing an organization. In three stages, the participants will practice risk identification, analysis and assessment, as well as risk treatment.

In the second workshop session, the participants can continue the discussion on infrastructure maintenance by taking part in the workshop on “Diagnostics of the condition of the road surface and the use of its results in management”. The assessment of the condition of the road surface is the starting point for several decisions made by road managers. How do modern diagnostic methods provide the necessary information and how to collect the necessary data? In order to use the diagnostic results productively, the collected data and information must be widely disseminated, and above all clearly visualized and generally accessible.

The second workshop of the afternoon session will be on “Road Safety”. Improving comfort is not the only challenge posed by the public and the road industry. The improvement of road safety is generally considered to be equally important. From the perspective of Road Asset Management, road safety management is a process that can be implemented effectively with a goal-oriented approach. Modern methods of conducting road condition analyses are improving and becoming more and more accessible. Their results can provide input information for effective decision making about the scope and prioritization of specific investment and maintenance tasks.

Each workshop has a limited number of places. The order of registration is decisive.

The first Congress on Road Infrastructure Management (KZID) will start on Wednesday, 4 December 2019, and focuses exclusively on issues related to road infrastructure management. Co-organizers of this event are the INFRAMA Educational Initiative and the Polish Road Congress under the honorary patronage of the World Road Association PIARC, the patronage of the Minister of Infrastructure and the General Director of National Roads and Motorways in Poland.

The exclusive media patron is the Autostrady Magazine.