Akademia

 

Idea szkoleń

Istniejąca dysproporcja pomiędzy wymaganym poziomem finansowania budowy i utrzymania infrastruktury, wynikająca ze skali zamrożonego w infrastrukturze majątku, a faktycznie ponoszonymi kosztami powoduje, że jej zarządcy konfrontowani są z ogromnym wyzwaniem. Z wyzwaniem, na które dyscyplina Infrastructure Asset Management (IAM) odpowiada.

Aby efektywnie wspomóc zarządców w ich pracy, przedstawić korzyści wynikające z praktycznego wdrożenia IAM, zapoznać ich z aktualnymi trendami w kompleksowym zarządzaniu infrastrukturą, wdrożyć i nauczyć stosowania AM w konkretnych jednostkach, powstała idea organizacji szkoleń.

Niewątpliwie istnieje potrzeba nauczania Infrastructure Asset Management na uczelniach. Jednakże w sytuacji, gdy adresatami są osoby aktywne zawodowo, które zakończyły już edukację akademicką i piastujące odpowiedzialne stanowiska w administracji konieczne jest sięgnięcie do innych form edukacyjnych, a mianowicie do kształcenia ustawicznego.

Jednym z niezbędnych, uzupełniających elementów kształcenia ustawicznego, szczególnie istotnym szkoleniach jest samokształcenie. Gdy towarzyszy mu opieka merytoryczna oraz dostępne są odpowiednie materiały źródłowe, samokształcenie, także w trybie e-learning, stanowi bardzo istotną i atrakcyjną formę uzupełnienia i rozszerzania wiedzy.

Tematyką szkoleń są fundamentalne zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą, w tym zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne oraz organizacyjne. Kursy takie mogą być prowadzone także z wykorzystaniem e-learningu. Cechą wyróżniającą te szkolenia jest ich dualizm. Oznacza to, że szkolenia składają się zawsze ze stałego elementu (modułu), jakim jest Infrastructure Asset Management, jako dyscyplina oraz z modułów specjalistycznych.

Odpowiedzialni za tworzenie programu poszczególnych kursów będą kierowali się podstawowymi i powszechnie zaakceptowanymi dokumentami w tym zakresie, takimi jak:

 • PAS 55 Asset Management – Publicly Available Specification jest standardem opracowanym przez Brytyjski Instytut ds. Standaryzacji, zawiera wytyczne dotyczące zarządzania majątkiem trwałym,
 • ISO 55000 Asset Management – międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, dotycząca zarządzania każdym typem majątku,
 • International Infrastructure Management Manual – podręcznik opracowany przez nowozelandzką organizację, pokazujący m.in. w jaki sposób należy wdrażać normę ISO 55000,
 • Road Asset Management Manual PIARC-u.

Wyjaśnienie ogólnych reguł, jakie obowiązują współczesny Asset Management, jest podstawą dla prezentowania tematów z zakresu techniki, ekonomii, w tym ekonomii transportu, zarządzania projektami, zarządzania jednostkami centralnej i terenowej administracji drogowej, analizy ryzyka, prawa dot. zamówień publicznych etc. Każdy ze szczegółowych tematów jest przedstawiany w powiązaniu z jego miejscem w ogólnie rozumianym Asset Management.

Takie podejście stawia przed prowadzącymi szkolenia (trenerami) wysokie wymagania łączenia specjalistycznej wiedzy fachowej, np. z dziedziny nowoczesnych technik diagnostyki nawierzchni lub finansowania projektów infrastrukturalnych z gruntowną znajomością Asset Management w celu umiejscowienia danej problematyki fachowej w ogólnej strukturze zarządzania infrastrukturą a także przedstawienia jej w kontekście strategicznych celów zarządcy oraz powiązania ze strategicznymi wskaźnikami efektywności (KPIs – Key Performance Indicators).


Adresaci szkoleń

Adresatami szkoleń oferowanych przez INFRAMę jest kadra techniczna oraz menadżerska, a także pracownicy administracji krajowej i samorządowej. Adresatami inicjatywy kształcenia ustawicznego są także pracownicy administracji drogowych wszelkich szczebli, zarządów lotnisk i kolei, zarządów zasobów komunalnych, a także banków finansujących inwestycje infrastrukturalne oraz firm ubezpieczeniowych.


Oferta szkoleń

Tematyka szkoleń została podzielona na dwie grupy: Wprowadzenie do Road Asset Management oraz Infrastructure Asset Management – tematy specjalistyczne.

Wprowadzenie do Road Asset Management

Wprowadzenie do Road Asset Management to podstawowe warsztaty organizowane w ramach inicjatywy edukacyjnej INFRAMA, a ich głównym celem jest podniesienie świadomości związanej z tematyką Road Asset Management.

Podczas warsztatów omawiany jest aktualny stan wiedzy dotyczący finansowania i strategicznego zarządzania infrastrukturą, pokazywane są najlepsze praktyki oraz wskazane są sposoby i korzyści wynikających z wdrażania odpowiednich technik.

Warsztaty te są doceniane przez uczestników za przekrojowość, porządkowanie ogólnego spojrzenia na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą oraz przedstawianie kluczowych kwestii dotyczących wdrażania Infrastructure Asset Management.

Infrastructure Asset Management – tematy specjalistyczne

Tematy specjalistyczne dotyczą aspektów fachowych, związanych z poszczególnymi etapami Asset Management Plan i są przedstawiane w ujęciu metodycznym Asset Management. Każde ze szkoleń obejmuje część dotyczącą ogólnych zasad kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową.

Tematy specjalistyczne, oferowane w ramach INFRAMy:

 • Ewidencja dróg,
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni,
 • Diagnostyka stanu technicznego mostów,
 • Systemy utrzymania nawierzchni,
 • Letnie utrzymanie dróg,
 • Zimowe utrzymanie dróg,
 • Utrzymanie mostów,
 • Utrzymanie dróg miejskich,
 • Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi,
 • Systemy zarządzania ruchem, w tym systemy informacji drogowej,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Tematów o charakterze interdyscyplinarnym, m.in.

 • Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu infrastrukturą drogową,
 • Analiza efektywności inwestycji drogowych w kontekście cyklu życia,
 • Aspekty prawne i organizacyjne procesów przetargowych w drogownictwie,
 • Ekologia a budowa i eksploatacja dróg,
 • Kluczowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators)
 • Interpretacja i praktyczne konsekwencje ustawy o dostępie do informacji publicznej.