Asset Management

Asset Management

Rozwój dyscypliny, jaką jest Asset Management, odznacza się, szczególnie w ostatnich latach, niezwykłą dynamiką, nikt przecież nie kwestionuje konieczności racjonalnego gospodarowania majątkiem (asset), będącym w jego dyspozycji. Natomiast każdy koncern i każda administracja państwowa lub samorządowa jest rozliczana ze sposobu, w jaki tymi zasobami gospodaruje.

Asset Management jest od kilku lat przedmiotem ożywionej oraz bardzo intensywnej dyskusji także w kręgu drogowców.

Jest jednak znamienne, że pomimo licznych inicjatyw propagujących Asset Management w drogownictwie i wyjaśniających jego istotę, określenie to jest często wykorzystywane w znaczeniach niezgodnych z jego definicją oraz w sposób rozbieżny z intencjami zespołów, które stworzyły podwaliny pod utworzenie tej dyscypliny.

Asset Management jest metodą całościowej, racjonalnej gospodarki majątkiem wg zdefiniowanych reguł.


Norma ISO 55000

Rosnąca popularność metod kompleksowego zarządzania różnymi kategoriami zasobów, w tym także infrastrukturą, sprawiła, że w roku 2014 wydano serię norm ISO 55000 Asset Management, skierowaną przede wszystkim do zarządców, chcących gospodarować infrastrukturą w sposób transparentny, efektywny, uwzględniający istotne zagrożenia i ryzyka oraz cele interesariuszy.

Czym jest Infrastructure Asset Management?

Szczególne znaczenie w kontekście całej dyscypliny Asset Management odgrywa infrastruktura. Infrastructure Asset Management, czyli kompleksowe zarządzanie infrastrukturą, stanowi niezwykle istotny i aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijający się dział Asset Management.

Wyzwania stawiane zarządzaniu zasobami infrastrukturalnymi są zgodne z ogólnymi regułami zarządzania również innymi rodzajami zasobów. Infrastructure Asset Management jest w pewnym sensie dyscypliną pośrednią pomiędzy bardzo ogólnie definiowanym Asset Management a jego implementacjami dla poszczególnych typów infrastruktury.

Zarządzanie zasobami, jako nowoczesna dyscyplina, pomaga sprostać wyzwaniom poprzez dostarczanie uniwersalnych reguł, które z kolei powinny być dostosowane do określonego rodzaju zasobów (infrastruktura drogowa, kolejowa, lotniskowa czy komunalna). Można zatem powiedzieć, że Infrastructure Asset Management jest zbiorem reguł i metod niezbędnych dla całościowej, świadomej i racjonalnej gospodarki majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze. Łączy w sobie dyscypliny inżynierskie, praktyki biznesowe oraz teorie finansowe. Całościowe podejście do problematyki zarządzania majątkiem sprawia, że Infrastructure Asset Management jest chętnie wdrażane przez zarządców infrastruktury różnego szczebla na świecie, jako rozwiązanie sprawdzone i przynoszące wymierne korzyści stosującym je organizacjom.


Czym jest Road Asset Management?

W celu umożliwienia bezpośredniego zastosowania ogólnych reguł Asset Management oraz Infrastructure Asset Management dla poszczególnych kategorii systemów infrastrukturalnych powstały specjalistyczne implementacje do różnych typów infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej – Road Asset Management. Road Asset Management stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem zamrożonym w infrastrukturze drogowej.


Znaczenie Road Asset Management

Sprawna infrastruktura drogowa jest wyznacznikiem postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Nowoczesne państwo funkcjonuje prawidłowo tylko przy dobrej infrastrukturze drogowej. Stanowi ona warunek konieczny dla zapewnienia mobilności osób i towarów oraz dostępu do życia społecznego, umożliwia integracje różnych grup społecznych, warunkuje jakość życia oraz stanowi kluczowe kryterium  miary konkurencyjności państw i regionów.

PIARC i jego rola w Road Asset Management

Światowa organizacja drogownictwa – PIARC  – zrzesza narodowe, najczęściej rządowe, organizacje drogowe, w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, a także w celu formułowania wspólnych odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stają drogowcy.

Struktura organizacyjna PIARC kształtowała się przez ponad 100 lat istnienia. Najważniejszymi ciałami PIARC są: Kolegium, Zarząd, Komisje, Sekretariat Generalny oraz Komitety Narodowe. Natomiast wszelkie prace merytoryczne są prowadzone w Komisjach Technicznych.

Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą drogową

Propagowanie technik nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową było od samego początku jednym ze strategicznych celów PIARC. Wiele Komitetów Technicznych, a szczególnie dedykowany tej tematyce Komitet TC D-1 Asset Management, podjęło się dokonania przeglądu światowych metod w tym zakresie.

Road Asset Management Manual

Jakkolwiek drogi kołowe stanowią pod względem wartości odtworzeniowej najcenniejszą grupę infrastruktury, to jednak brakowało do tej pory jednolitego standardu lub przynajmniej powszechnie uznanego, wiodącego opracowania w zakresie Road Asset Management. Lukę tę wypełnił PIARC. Komitet techniczny PIARC D.1 – Asset Management, opracował w minionej kadencji 2012-2015 projekt wytycznych Road Asset Management Manual. Jest on aktualnie weryfikowany i niebawem będzie dostępny także w interaktywnej wersji online.

Identyfikacja potrzeby szkoleń

W aktualnej kadencji (2016-2019) grupa robocza PIARC D.1.2 Dissemination and Education Asset Management działająca w ramach Komitetu Technicznego D.1 Asset Management pod kierownictwem dr. Sławomira Hellera (inicjatora inicjatywy edukacyjnej INFRAMA) za główny cel przyjęła opracowanie ramowych programów kształcenia ustawicznego w postaci krótkich, 1-5 dniowych szkoleń.

Szkolenia te są adresowane zarówno do kadr inżynierskich, mających ambicje menadżerskie w administracjach drogowych, jak i dla tych osób spośród aktywnej kadry zarządzającej drogownictwem, które nie mają wykształcenia technicznego. Niezbędnym warunkiem organizacji odpowiednich form szkolenia jest pełna zgodność z uniwersalnymi zasadami, jakimi kieruje się Road Asset Management, a w szczególności z obowiązującą normą ISO 5500x Asset Management.

Istnieje wielkie zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów, łączących wiedzę techniczną i menadżerską, specjalizujących się w racjonalnym zarządzaniu infrastrukturą drogową.