Audyty i certyfikacja

 Norma ISO 55000

Rosnąca popularność metod kompleksowego zarządzania różnymi kategoriami zasobów, w tym także infrastrukturą, sprawiła, że w roku 2014 wydano serię norm ISO 5500x Asset Management, skierowaną przede wszystkim do zarządców, chcących gospodarować infrastrukturą w sposób transparentny, efektywny, uwzględniający istotne zagrożenia i ryzyka oraz cele interesariuszy.

Rodzina norm ISO 5500x:2014, określa standaryzację zasad i działań w obszarze zarządzania majątkiem (Asset Management). Norma ta zastąpiła wcześniejszy standard znany jako PAS55. Doświadczenia światowe pokazują, że organizacje, które przyjęły systematyczne podejście do zarządzania majątkiem, były w stanie zoptymalizować wykorzystanie swojego majątku oraz poprawić jakość świadczonych usług.

Wdrożenie normy ISO 5500x przynosi wymierne korzyści wewnętrzne dla organizacji, ale także pozwala wykazać wobec stron trzecich (np. udziałowców, klientów lub nadzoru technicznego) właściwe i systemowe podejście do wykorzystania środków trwałych, zapewnienia ciągłości działania i dbałości o bezpieczeństwo osób i środowiska

Wszystkie działania w organizacji, w tym także zarządzających infrastrukturą drogową, która stanowi najbardziej wartościowy majątek sektora publicznego, powinny przyczyniać się, bezpośrednio i pośrednio, do powiększania wartości aktywów. Norma Międzynarodowa ISO 5500x pomaga określić wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania aktywami.

System ten pomaga m.in. w zapewnieniu lepszej jakości i spójności podejmowanych decyzji, definiowaniu właściwych priorytetów, określeniu odpowiedniego kierunku działań. Normy z rodziny ISO 55000 są więc normami koordynacji, integracji i optymalizacji działań.

Więcej na temat normy ISO 5500x – https://www.iso.org/standard/55088.html.

Polski Komitet Normalizacji, we współpracy z KPMG, przygotowuje obecnie publikację grupy norm ISO 5500x w języku polskim. Wykorzystanie Polskich Norm dla celów usprawnienia zarządzania majątkiem stanie się łatwiejsze i bardziej dostępne.

O tym jak zarządzać aktywami organizacji: https://www.pkn.pl/informacje/2017/05/jak-zarzadzac-aktywami-organizacji.


Certyfikacja wg ISO 55000

Współczesne organizacje zarządzające infrastrukturą stają wobec rosnących wymagań użytkowników związanych z jej przygotowaniem i udostępnieniem, przy jednoczesnym ograniczaniu finansowania przeznaczanego na jej utrzymanie. Stosowanie metod Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych. Oznacza zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i stabilności warunków działania, polepszenie warunków kredytowania poprzez zagwarantowanie transparentności zarówno zasobów, jak i procesów decyzyjnych oraz zarządzanie ryzykiem.

Opublikowana w roku 2014 międzynarodowa norma ISO 55000 stanowi podstawę do certyfikacji wdrożonego w organizacji systemu zarządzania Asset Management. Na świecie istnieje wiele niezależnych instytucji oferujących certyfikację systemu zgodnie z normą ISO 55000. Jedną z nich jest Technische Überwachung Hessen GmbH (TÜV Hessen).

Certyfikacja systemu Asset Management przez niezależną i uprawnioną do tego instytucję potwierdza, że zdrożony system został wdrożony zgodnie z międzynarodową normą ISO 5500 oraz że funkcjonuje poprawnie. Standaryzacja i certyfikacja otwiera przed organizacją drogę do samodoskonalenia i optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Doświadczenia innych certyfikowanych jednostek pokazują jednoznacznie, że certyfikacja przyczyniła się do zwiększenia świadomości i zaangażowania pracowników w wykonywanie codziennych obowiązków. Certyfikacja to także wysłanie jednoznacznego sygnału w stronę opinii publicznej, potwierdzającego chęć oferowania usług na jeszcze wyższym poziomie i co najważniejsze, dostosowanych do szybko zmieniających się wymagań współczesnego świata.

Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, organizacja certyfikująca się zobowiązana jest wdrożyć wszystkie wymagania i postanowienia wynikające z normy oraz udokumentować funkcjonujące procesy związane z funkcjonowaniem systemu Asset Management. Funkcjonowanie systemu powinno znaleźć potwierdzenie w wynikach z wewnętrznego audytu systemu Asset Management.

Kolejnym krokiem jest analiza dokumentacji przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą. Celem analizy jest weryfikacja, czy wdrożony system Asset Management jest kompletny i spełnia wszystkie wymagania międzynarodowej normy ISO 55000. Pozytywna wynik weryfikacji dokumentacji jest warunkiem dopuszczenia organizacji do audytu certyfikującego.

W ramach audytu certyfikującego audytorzy instytucji certyfikującej weryfikują funkcjonowanie systemu na miejscu, bezpośrednio w instytucji ubiegającej się o certyfikację. Funkcjonowanie systemu weryfikowane jest podczas rozmów – wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację procesów w ramach wdrożonego systemu Asset Management.

Audyt certyfikujący kończy się (o ile nie wykazał on żadnych niezgodności) wydaniem ważnego trzy lata certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu Asset Management zgodnego z normą ISO 55000. Aby upewnić się, że wdrożony system Asset Management funkcjonuje zgodnie z postanowieniami normy, jednostka certyfikująca przeprowadza co roku tak zwane audyty nadzoru.


Partnerstwo z TÜV

W styczniu 2017 roku firma HELLER Ingenieurgesellschaft mbH podpisała umowę kooperacyjną z TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH (TÜV Hessen). Celem partnerstwa jest ułatwienie zainteresowanym instytucjom w tym jednostkom administracji drogowej dostępu wiedzy związanej z Asset Management oraz wspomaganie tych instytucji na drodze do certyfikacji według normy ISO 55000. Partnerstwo to jest ważnym krokiem w ramach propagowania Asset Management w drogownictwie.

Wkład firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH jako „Profesjonalnego Partnera TÜV Hessen” obejmuje zagadnienia z dziedziny wdrażania systemów planowania utrzymania, wdrażania i optymalizacji Asset Management oraz przygotowywania instytucji do audytu certyfikującego. TÜV Hessen oferuje usługi związane z certyfikacją według ISO 55000. Certyfikacja te potwierdzona jest międzynarodową marką TÜV PROFiCERT.

tuv