INFRAMA

INFRAMA

W celu promocji metodycznego podejścia do Asset Management oraz wzmocnienia potencjału kadry zajmującej się bezpośrednio lub pośrednio zarządzaniem infrastrukturą transportową została podjęta inicjatywa prowadzenia ustawicznej edukacji w zakresie szeroko rozumianego Infrastructure Asset Management. Jej celem jest sukcesywne podnoszenie kwalifikacji na polu kompleksowego zarządzania infrastrukturą zarówno przez kadry inżynierskie, jak i kadry innych specjalności, związanych z zarządzaniem drogami.

W ramach inicjatywy INFRAMA dostarczane są profesjonalne usługi edukacyjne, a także doradcze, wspierające kompleksowe zarządzanie majątkiem przez jednostki administracji państwowej i samorządowej, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Sygnatariusze INFRAMY starają się przede wszystkim dobrze zrozumieć organizację Klienta i na tej podstawie zaproponować najlepsze rozwiązanie z obszaru znanych metodologii oraz dedykowanych metod autorskich opracowanych przez ekspertów i rekomendowanych przez Światową Organizację Drogową PIARC .

Usługi INFRAMY w zakresie Infrastructure Asset Management obejmują: szkolenia indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za poszczególne aspekty Asset Management w organizacji, audyt wstępny oraz certyfikację wg normy ISO5500X (wspólnie z TÜV Hessen), doradztwo i wsparcie we wdrażaniu Asset Management w organizacji, opracowanie wzorcowych raportów i ścieżek raportowania, szkolenia dla managerów, ekspertyzy i narzędzia wspomagające zarządzanie wg metodyki Road Asset Management.

 

 


Konsorcjum

INFRAMA jest inicjatywą następujących podmiotów:

HELLER Ingenieurgesellschaft mbH – lider w zakresie Road Infrastructure Asset Management w Niemczech, wspierający od lat niemiecką administrację drogową w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą drogową. Swoje doświadczenie wykorzystuje również w pracach na rzecz innych administracji europejskich i pozaeuropejskich. Firma przyczyniła się do opracowania niemieckich standardów utrzymania nawierzchni. HELLER jest partnerem TUV Hessen, czołowej jednostki na rynku usług audytorskich i certyfikacyjnych. Dorobek i doświadczenie HELLER zostały potwierdzone delegowaniem przez rząd Niemiec dr. Sławomira Hellera, założyciela i właściciela firmy, do Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC, w którym przewodzi grupie roboczej zajmującej się rozpowszechnianiem i edukacją w zakresie Asset Management (Komitet Techniczny D.1 Asset Management, Grupa Robocza D.1.2. Dissemination and education Asset Management)

Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej.

Instytut Dróg i Mostów kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (inżynierskich, magisterskich) w specjalnościach: Inżynieria Komunikacyjna, Drogi Szynowe oraz Mosty i Budowle Podziemne oraz na studiach III stopnia (doktoranckich). Główne kierunki działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i doradczej to:

 1. projektowanie, budowa i utrzymanie dróg kołowych i szynowych oraz mostów, w tym oceny stanu infrastruktury,
 2. planowanie, projektowanie i eksploatacja systemów transportu (dróg, kolei, transportu w miastach),
 3. technologia nawierzchni drogowych.

Dużą wagę Instytut przywiązuje do podejścia systemowego, w którym – poza zagadnieniami technicznymi – uwzględniane są aspekty społeczne i ekonomiczne. Prowadzone są również kursy specjalistyczne (np. dot. audytu BRD) oraz studia podyplomowe.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. uczestniczy aktywnie i nieprzerwanie od 1998 roku w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych budownictwa komunikacyjnego oferując szkolenia, warsztaty i konferencje obejmujące swym zakresem cały proces cyklu życia obiektów infrastrukturalnych od etapu projektowania przez realizację po utrzymanie. Wysoki, merytoryczny poziom oferowanych przez IKKU szkoleń zapewnia współpraca z cenionymi w branży ekspertami, w szczególności z zakresu:

 1. technologii budowy i remontów dróg i mostów,
 2. badań laboratoryjnych;
 3. inżynierii ruchu, w tym zagadnienia BRD i ITS;
 4. organizacji procesów inwestycyjnych;
 5. transportu lądowego i lotniczego,
 6. a także z dziedzin pokrewnych, istotnych dla podmiotów sektora transportu i budownictwa.

Polski Kongres Drogowy jest strategicznym partnerem INFRAMA. Kongres rozpoczął działalność w 1925 r., wzorując się na Światowym Kongresie Drogowym i Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC. Po wojnie działalność stowarzyszenia PKD wznowiono w 2005 roku. Jego misję stanowi wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej i zapewnienie jednolitych standardów na sieci dróg publicznych w Polsce. Skupia pracowników administracji drogowej wszystkich szczebli, firmy sektora drogowego, projektantów, inżynierów i naukowców. Jest apolityczną platformą porozumiewania się wszystkich, którzy chcą przyczyniać się do rozwoju współcześnie rozumianej “sprawy drogowej”

Ciałem doradczym INFRAMY jest Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Członkami Rady Programowej INFRAMY są:

 • Krzysztof Błażejowski
 • Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska
 • Sławomir Heller – Heller Ingenieurgesellschaft/PIARC
 • Zbigniew Kotlarek – Polski Kongres Drogowy
 • Waldemar Królikowski – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska
 • Zbigniew Tabor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach